Regulamin

I. SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca – Olga Idzik wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: COCHO concept Olga Idzik, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. inż. pilota Wigury nr 21, 90-319 Łódź (przedsiębiorca), REGON 121474980, NIP 6282142799, zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta Trzebinia
2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów Towarów.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.seamless-online.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży na rzecz Klienta.
6.  Konto - konto Klienta (profil Klienta) utworzone w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Koszyk - funkcjonalność (informatyczna) w Sklepie Internetowym, poprzez którą widoczne są Towary, które wybrał Klient w celu zakupu oraz inne dane dotyczące jego zamówienia takie jak: forma dostawy, metoda płatności, dane zamawiającego oraz która umożliwia zmianę ww. informacji i danych.
8. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

9. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający Konta, może dokonać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
10. Zamówienie poprzez Konto - usługa dostępna w Sklepie Internetowym, za pomocą której i Klienta posiadający Konto w Sklepie Internetowym, może dokonać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym po uprzednim zalogowaniu się na swoje Konto
11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

12. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
13. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
14. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy COCHO prowadzony jest przez Olgę Idzik, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: COCHO concept Olga Idzik, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wigury 21, 90-319 Łódź, REGON 121474980, NIP 6282142799 (przedsiębiorca), zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta Trzebinia
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego i dostępnych w tym Sklepie Internetowym usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Regulamin jest skierowany i obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, zakup Towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem, że Klient uprzednio zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje warunki tego Regulaminu.
4. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Wszystkie informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego dotyczące Towarów (w szczególności dotyczące parametrów, właściwości, cen), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te uważa się za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Sklep Internetowy prezentuje za pośrednictwem Internetu informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego oraz świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a) umożliwia Klientowi utworzenie i posiadanie Konta w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Rejestracji;
b) umożliwia Klientom kupowanie Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Koszyka, poprzez skorzystanie z Formularza Zamówienia (bez tworzenia Konta, bez logowania) albo Zamówienia poprzez Konto (po utworzeniu Konta, po zalogowaniu),
c) umożliwia subskrybowanie przez Klientów newslettera Sprzedawcy zawierającego informacje handlowe o Towarach – na adres e-mail Klienta (newsletter mailowy) oraz na numer telefonu Klienta (newsletter sms).
3. Do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Klienta nie jest wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer albo inne urządzenie końcowe (np. tablet, smartphone) Klienta. Klient powinien jednak posiadać łącznie: dostęp do sieci Internet, przeglądarkę internetową, standardowy system operacyjny oraz pocztę elektroniczną (adres e-mail), a w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera sms – aparat telefoniczny oraz aktywny numer telefonu z aktywną opcją otrzymywania wiadomości sms.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Klienta odpowiedniego formularza: Formularza Rejestracji, Formularza Zamówienia, Zamówienia poprzez Konto, Formularza zgody na przesyłanie newsletteramailowego lub newslettera sms, z których każdy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.
5. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia umowy każda ze stron zachowuje prawa nabyte przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Klient wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi subskrypcji newslettera mailowego poprzez zaznaczenie w otrzymanej wiadomości newsletterowej pola mówiącego o tym, że Klient nie chce otrzymywać kolejnych newsletterów mailowych (oświadczenie o rezygnacji z newslettera mailowego) i wysłanie oświadczenia o rezygnacji do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku z oznaczeniem „ᴠ”.
7. Klient wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi subskrypcji newslettera sms w ten sposób, że wysyła na adres mailowy sprzedawcy: hello@seamless.olgaidzik.com, oświadczenie o rezygnacji z subskrypcji newslettera sms. Oświadczenie o rezygnacji z newslettera sms powinno zawierać imię i nazwisko i numer telefonu Klienta, którego dotyczy rezygnacja.
8. Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ten sposób, że zgłasza żądanie usunięcia Konta. Żądanie usunięcia konta zgłaszane jest na adres e-mail Sprzedawcy: hello@seamless.olgaidzik.com poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i żądaniu usunięcia Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta (jeżeli był podany).
9. Sprzedawca usuwa Konto Klienta lub adres adres e-mail lub numer telefonu z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania Klienta.


IV. ZAMAWIANIE TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klienci kupują Towary poprzez Sklep Internetowy:
a) składając Zamówienia poprzez Konto w Sklepie Internetowym, po uprzednim założeniu Konta w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Rejestracji albo
b) wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym, bez konieczności zakładania Konta w Sklepie Internetowym.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówienia powinny być danymi Klienta i powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym polega na utworzeniu samodzielnego profilu Klienta w Sklepie Internetowym Klienta poprzez uzupełnienie w Formularzu Rejestracji danych niezbędnych do założenia i istnienia Konta (oznaczone gwiazdką w Formularzu Rejestracji) lub danych dodatkowych i potwierdzenie woli utworzenia profilu Klienta w Sklepie poprzez aktywację przycisku oznaczonego „Rejestruj Konto”. Zarejestrowany Klient może w każdym czasie zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć. W przypadku gdy Klient zamierza trwale usunąć dane niezbędne do założenia i istnienia Konta, usunięcie tych danych przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Składanie zamówień na Towary poprzez Formularz Zamówienia albo poprzez Konto (Zamówienie poprzez Konto) jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
5. Złożenie zamówienia na Towar wymaga:
a) w przypadku zamówienia Klienta, który posiada Konto w sklepie –zalogowania się przez Klienta do Konta (przy użyciu podanego przy rejestracji i zaakceptowanego w trakcie rejestracji loginu i hasła) i dodanie Towaru do koszyka oraz potwierdzenia przez Klienta, że wyraża on wolę zakupu Towaru i jest świadomy, że zakup Towaru wiąże się z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie (aktywowanie) przycisku oznaczonego jako „Do kasy” (oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru);
b) w przypadku zamówienia Klienta nieposiadającego Konta - dodania Towaru do koszyka oraz uzupełnienia w Formularzu Zamówienia wszystkich niezbędnych danych (oznaczonych gwiazdką), i potwierdzenia przez Klienta, że wyraża on wolę zakupu Towaru i jest świadomy, że zakup Towaru wiąże się z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie (aktywowanie) przycisku oznaczonego jako „Do kasy”(oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru).
6. Aby doszło do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy (umowa sprzedaży na odległość), Sprzedawca powinien złożyć Klientowi oświadczenie o przyjęciu jego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca przyjmuje ofertę w ten sposób, że wysyła Klientowi na jego adres e-mail podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym albo przy wypełnianiu Formularza Zamówienia potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji),
7. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca informuje Klienta (konsumenta) w sposób jasny i wyraźny o złożonym zamówieniu, a w szczególności:
a. O łącznej cenie za Towar uwzględniającej podatki oraz opłaty za transport, dostawę lub przesyłkę (usługi pocztowe),
b. O głównych cechach Towaru (w zakresie właściwym dla rodzaju tego Towaru, np. model, rozmiar, kolor, itp.),
c. O danych umożliwiających dostawę zamówionego Towaru (dane adresowe, dane kontaktowe – podane na eapie rejestracji w Sklepie Internetowym albo przy składaniu zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
8. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia (cofnąć ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru) przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, Klient powinien wysłać do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres hello@seamless.olgaidzik.com. W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy - Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny a Sprzedawca do wydania Towaru.
9. Po zawarciu umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może skontaktować się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta lub numer telefonu, w przypadku gdy:
a) prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dodatkowych ustaleń lub wyjaśnień;
b) Towar objęty Zamówieniem nie jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
10. W przypadku określonym w ust. 9 pkt b) powyżej (brak Towaru w magazynie) Klient jest uprawniony do tego, aby w wiadomości e-mail do Sprzedawcy skierowanej na jego adres e-mail hello@seamless.olgaidzik.com:
a) wyrazić zgodę na realizację zamówienia w całości w wydłużonym terminie uzależnionym od pojawienia się zamówionego Towaru w magazynie Sklepu Internetowego; w takim przypadku Sprzedawca podaje Klientowi przed podjęciem przez niego decyzji co do realizacji zamówienia szacunkowy wydłużony czas realizacji zamówienia;
b) wyrazić zgodę na realizację zamówienia w pozostałej części (w zakresie zamówionych Towarów, które są dostępne w magazynie);
c) anulować zamówienie w całości.
11. W przypadku anulowania zamówienia albo realizacji w wydłużonym czasie części zamówienia, odpowiednia część zapłaconej ceny zostanie Klientowi zwrócona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania odpowiedniej wiadomości e-mail Klienta, o której mowa w ust. 10 powyżej.


V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta:
a) w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
b) w przypadku płatności przelewem elektronicznym - po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta;
c) w przypadku płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze Towaru) - po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty.
2. W przypadku zaksięgowania wpłaty albo otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności do godziny 12.00 w południe w danym dniu roboczym, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia w tym samym dniu roboczym. W pozostałych przypadkach Sprzedawca rozpocznie realizacje zamówienia w następnym dniu roboczym.
3. W przypadku zamówień z płatnością „za pobraniem”, jeżeli zamówienie zostało złożone do godziny 12.00 w południe w danym dniu roboczym i Sprzedawca wysłał do Klienta potwierdzenie przyjęcia oferty do godziny 12.00 w południe w tym samym dniu roboczym, to realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w tym samym dniu roboczym. W pozostałych przypadkach realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w najbliższym dniu roboczym po dniu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Przewidywany czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 14 dni roboczych, liczonych od chwili rozpoczęcia jego realizacji, określonej w ust. 1 pkt. a)-c). Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą jego przekazania (nadania) podmiotowi wykonującemu dostawę zamówionego Towaru (Kurier, Poczta Polska). Przesyłki są przekazywane podmiotom wykonującym dostawę tylko w dni robocze, do godziny 14.00 w danym dniu roboczym.
5. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym Sprzedawca oczekuje na zaksięgowanie zapłaty na jego rachunku bankowym przez 3 dni robocze, poczynając od dnia potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia
6. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem elektronicznym Sprzedawca oczekuje na otrzymanie potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta przez 3 dni robocze, poczynając od dnia potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia


VI. DOSTAWY

 1. Zamówione Towary dostarczane są Klientowi na terytorium Polski kurierem – za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Zamówione Towary dostarczane są Klientowi poza granice Polski (wysyłka za granicę), za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  3. Osobisty odbiór Towaru u Sprzedawcy jest możliwy u Sprzedawcy pod adresem ul. Wigury 21, 90-319 Łódź w terminie 3 dni roboczych, poczynając od dnia następującego po dniu potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach od 8:00 do 15:00 w danym dniu roboczym.
  4. Koszty dostawy:
  a) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy wynoszą:
  - przy płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym – kurier 17,00 zł brutto, paczkomaty 15,50 zł brutto za mniejszy gabaryt i 20 zł za większy;
  - przy płatności za pobraniem – 25,00 zł brutto. W przypadku, gdy zamówiony Towar ma zostać dostarczony poza granice Polski –  koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy wynoszą 96,00 zł brutto (EU).
  5. Przewidywany czas dostawy Towaru na terytorium Polski to:
  a) w przypadku dostawy kurierem to 1 dzień roboczy liczony od dnia roboczego następującego po dniu nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
  6. Przewidywany czas dostawy Towarów poza granice Polski wynosi około 7 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki przez przedawcę i jest uzależniony między innymi od odległości pomiędzy adresem Sprzedawcy a adresem dostawy Towaru za granicą (im większa odległość, tym dłuższy termin dostawy).
  7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy (dzień wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji), po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia (rozwiązania umowy), poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sprzedawcy hello@seamless.olgaidzik.com Po rozwiązaniu umowy Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta zgodnie z warunkami umowy.
  8. Wszystkie formy dostawy dopuszczalne dla danego zamówienia są wskazane w jasny i wyraźny sposób na etapie składania zamówienia (wyświetlają się Klientowi w opcjach dostawy). Jeżeli jakaś forma dostawy nie wyświetla się na etapie składania zamówienia, oznacza to, że nie jest dostępna dla danego zamówienia.
  9. Sprzedawca zaleca aby Klient sprawdzał zawartość przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady jakiegokolwiek uszkodzenia, zniszczenia, zgniecenia, poplamienia Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzeń przesyłki (lub jej zawartości).
  10. Kurierzy dostarczają przesyłki w dni robocze (pn - pt) do godziny 16:00

VII. CENY I PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
2. Ceny Towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
3. W przypadku, gdy Towary występują w różnych opcjach (tj. rozmiar, kolor, długość, itp.) , ceny poszczególnych opcji Towarów mogą się różnić. Wówczas ceny konkretnych opcji Towarów są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione wskazane i widoczne dla Klienta w Koszyku. Ceny te są widoczne dla Klienta już w chwili dodawania Towaru do koszyka.
4. Po dodaniu do koszyka zamawianych Towarów Klient wybiera formę dostawy Towarów oraz i formę płatności za Towar. Zostaje mu wówczas podana informacja o całkowitej wartości zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, transportu lub jakiekolwiek inne koszty.
5. Klient zamawiający Towar z dostawą na terytorium Polski ma możliwość dokonania płatności za zamówiony Towar, wedle własnego wyboru:
a. przelewem bankowym w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy:
COCHO concept Olga Idzik
ul. Wigury 21, 90-319 Łódź
Mbank: 28 1140 2004 0000 3302 8163 4847
b. gotówką za pobraniem; wówczas cała należność pobierana jest od Klienta przez kuriera w chwili odbioru Towaru przez Klienta.
c. Przelewem elektronicznym realizowanym za pośrednictwem systemu płatności Dot Pay.
d. W przypadku Towaru który ma zostać dostarczony za granicę (poza terytorium Polski) Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony Towar przelewem bankowym w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy:
COCHO concept Olga Idzik
ul. Wigury 21, 90-319 Łódź
Mbank: PL 28 1140 2004 0000 3302 8163 4847
SWIFT: BREXPLPWMBK
W przypadku zamówień na Towary z dostawą poza granice Polski płatność za pobraniem nie jest dopuszczalna.
6. Wszystkie formy płatności dopuszczalne dla danego zamówienia są wskazane w jasny i wyraźny sposób na etapie składania zamówienia (wyświetlają się Klientowi w opcjach płatności). Jeżeli jakaś forma płatności nie wyświetla się na etapie składania zamówienia, oznacza to, że nie jest dostępna dla danego zamówienia.
7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, jak i w wysokości opłat za dostawę Towaru na adres podany przez Klienta. Każdorazowa zmiana w cennikach nie dotyczy jednak Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian w cennikach (nie narusza praw tych Klientów).


VIII. PRAWO KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta,wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta objął Towary posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż podmiot dokonujący dostawy Towaru i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta objęła Towar w posiadanie.
2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta,korzystający lub zamierzający skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest uprawniony do korzystania z Towaru tylko w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, tj. tak jakby korzystał z Towaru podczas pobytu w sklepie stacjonarnym. Dopuszczalne jest dotykanie lub przymierzenie Towaru w celu sprawdzenia jego rozmiaru, struktury, zakresu dopasowania czy sposobu układania się.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność (odszkodowawczą) za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (tj. w sposób wykraczający poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Towarem). Sprzedawca będzie wówczas uprawniony do żądania od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta naprawienia szkody.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według wyboru Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta:
a) na piśmie przesłane pocztą na adres: COCHO concept Olga Idzik, ul. Wigury 21, 90-319 Łódź
b) lub pocztą elektroniczną na adres: hello@seamless.olgaidzik.com .
5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.seamless-online.pl/zwrot-wymiana
Skorzystanie z formularza oświadczenia zamieszczonego na ww. stronie nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta formułuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy we własnym zakresie, to powinien w tym oświadczeniu zawrzeć informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację Konsumenta  lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  oraz umowy, od której odstępuje (w szczególności: imię i nazwisko Klienta, podpis, data zawarcia umowy, numer zamówienia, dane identyfikujące zwracane towary, jeżeli Klient zwraca tylko niektóre Towary objęte danym zamówieniem) .
6. Dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wysłał oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wysyłki oświadczenia pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania oświadczenia drogą elektroniczną – chwila wprowadzenia oświadczenia do systemu teleinformatycznego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w przypadku korzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta z Programu lojalnościowego, płatność zostaje zwrócona z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego COCHO, co oznacza, że udzielony w ramach tego programu rabat odnosi się do  każdego Towaru z osobna - zwracana płatność zostaje pomniejszona o rabat w przypadku każdego Towaru z osobna. Zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu także koszty dostawy ustalone dla sposobu dostawy wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposób dostawy był inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy, W takim przypadku Sprzedawca zwraca – w zakresie kosztów dostawy - tylko równowartość kosztów najtańszego dostępnego u niego sposobu dostawy. Zwrot kosztów dostawy nie dotyczy przypadków, z których zgodnie z zamówieniem, koszty dostawy ponosił Sprzedawca.
9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta płatności, posługując się tymi samymi sposobami płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta przy zapłacie za Towar, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności i zmiana formy płatności nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z powstaniem dodatkowych kosztów.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towaru.
11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać lub przekazać Towar wraz z dokumentem sprzedaży do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni (decyduje data nadania).
12. Zważywszy na to, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (tj. w sposób wykraczający poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Towarem). Zwracany Towar powinien być opatrzony oryginalnie zamontowaną przez Sprzedawcę etykietą oraz metką ,w tym metką z nazwą Sprzedawcy wszystką na wierzchniej stronie Towaru oraz być czysty, nie nosić śladów użytkowania (w tym, w przypadku obuwia nie nosić śladów gleby, piasku, gliny i innych zabrudzeń a w przypadku ubrań – nie posiadać plam, wszelkich zabrudzeń, dziur, pęknięć, zaciągnięć, rozciągnięć, wyświeceń po prasowaniu i odbarwień po nieprawidłowym użytkowaniu lub praniu itp.).
13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta  lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność, jeżeli Sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady Towaru, której zasady określają przepisy Kodeksu Cywilnego tj. przepisy od art. 556 do art. 576 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu,, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, wyłączona zostaje, na podstawie art. 558 §1 zd. 1 w zw. z art. 556⁴ Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  3. W przypadku wady Towaru Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację.
  4. Składając reklamację Klient będący Konsumentem może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem www.seamless-online.pl/reklamacja . Reklamacje można składać według wyboru Klienta:
  a) na piśmie na adres: COCHO concept Olga Idzik, ul. Wigury 21, 90-319 Łódź
  b) na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: seamless-online.pl
  Reklamacja (jeśli nie jest to formularz dostępny na www.seamless-online.pl/reklamacja ) powinna określać, co najmniej:
  a) imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  b) wskazanie reklamowanego Towaru, (np. model, kolor, rozmiar, itp.)
  c) dowód zakupu reklamowanego towaru,
  d) opis niezgodności Towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
  e) żądanie reklamującego,
  f) podpis zgłaszającego reklamację.
  5. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni, od dnia wykrycia wady. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji (zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie) w terminie dwóch lat od wydania Towaru (tj. od daty, w której Konsument objął Towary posiadanie lub w której osoba trzecia inna niż podmiot dokonujący dostawy Towaru i wskazana przez Konsumenta objęła Towar w posiadanie).
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
  7. Klient będący Konsumentem, który składa reklamację powinien – w celu umożliwienia Sprzedawcy dokonania oceny co do tego, czy reklamacja jest zasadna – dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dokumentem stanowiącym dowód zakupu Towaru. Dostarczony Towar powinien być czysty (w tym w szczególności, w przypadku obuwia nie nosić śladów gleby, piasku, gliny i innych zabrudzeń a w przypadku ubrań – nie posiadać plam, dziur, pęknięć, itp.), odpowiadać wymogom higieny.
  8. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
  9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  10. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, a sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  11. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy z powodu wady Towaru, jeżeli wada jest nieistotna. Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi za wady Towaru nie mają wpływu na uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
  12. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową z punktem kompleksowej Obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących rozstrzygać pozasądowo spory dotyczące zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży zawieranych przez Internet lub umów o świadczenie usług.

  Reklamację Towaru zakupionego u osoby innej niż Sprzedawca, w tym bez pośrednictwa niniejszej strony internetowej, należy zgłosić do punktu, w jakim produkt został zakupiony.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Olga Idzik wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: COCHO concept Olga Idzik, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wigury 21, 90-319 Łódź (przedsiębiorca,administrator). COCHO concept Olga Idzik, z siedzibą w Łodzi ul. Wigury 21, 90-319 Łódź, REGON 121474980, NIP 6282142799.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora wyłącznie w celu:
a) wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz umowy świadczenie usług drogą elektroniczną,w tym dostarczenia zamówionych Towarów do Klienta,
b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę (administratora danych) (newsletter mailowy lub newsletter sms),
3.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamawianych w Sklepie Internetowym prowadzonym pod Witryną (podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to osobną zgodę (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) wyżej wskazanego rozporządzenia - w przypadku marketingu bezpośredniego lub art. 6 ust. 1 lit. a) powołanego rozporządzenia - w przypadku marketingu osoby innej aniżeli przedsiębiorca - Administrator).  

4.Odbiorcami danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby uczestniczące                                         w realizowaniu przez Administratora Programu, w szczególności firmy kurierskie, operatorzy płatności, dostawcy usług IT, a także inne osoby współpracujące z Administratorem.

5.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży. W przypadku danych osobowych przetwarzanych  w celach marketingowych,  dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres trwania umowy lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie wpływać  na zgodność                     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

6. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7.Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Dane osobowe Klienta  mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. W przypadku wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie przez Klienta spowoduje niemożność zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingowych - niemożność otrzymywania przez Klienta informacji handlowej.

10. Oświadczenie określone w ust. 2 lit. c jest jednoznaczne:
a) w zakresie newslettera mailowego - z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłanej przez Sprzedającego w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego - zwanej dalej „Newsletterem”. Newsletter zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości elektronicznej zawierającej Newsletter. Adres e-mail Klienta wykorzystywany dla celów subskrypcji „Newslettera” nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
b) W zakresie newslettera sms - z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem wiadomości sms na podany przez Klienta numer telefonu, wysyłanej przez Sprzedającego w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie wiadomości sms - zwanej dalej „Newsletterem sms”. Newsletter sms zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego. Każdy subskrybent „Newslettera sms” może zrezygnować z jego otrzymywania w sposób określony w pkt III ust. 6 niniejszego Regulaminu. Numer telefonu Klienta wykorzystywany dla celów subskrypcji „Newslettera sms” nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy nie odpowiada za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych służących do przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zwłaszcza tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego (www.seamless-online.pl/regulamin ) oraz w koszyku (przed zawarciem umowy). Klient ma możliwość wydrukowania Regulaminu lub zapisania na nośniku elektronicznym (w szczególności komputer, smartphone, itp.)
4. Sklep internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie naruszają praw Klientów, którzy złożyli zamówienia bądź zawarli umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed wprowadzeniem danych zmian do Regulaminu.

 

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, zwracany Towar powinien być opatrzony metką z nazwą Sprzedawcy wszytą na wierzchniej stronie Towaru.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX